niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Bernarda, Sabiny, Samuela
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Rewitalizacja / Zapytanie ofertowe
system gospodarki odpadami
Przetargi
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz

Zapytanie ofertowe

 

- rewitalizacja.jpg

 2017-02-24

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na wykonanie  zadania pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kotlin na lata 2017-2023

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2015 r. poz.2164 ze zm. ) – wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO.

I. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowego  Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kotlin na lata 2017-2023 ( zwanego dalej Programem ) wraz z działaniami towarzyszącymi wymienionymi w części 1.2 niniejszego zapytania oraz jeśli będzie wymagane, przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Warunki zlecenia:

 1. Program będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach m.in. Regionalnego Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 i jego treść powinna być zgodna z:
 1. Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. 2015 r, poz.1777 ze zm. )  zwaną dalej ustawą o rewitalizacji,
 2. Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
 3. Założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji 2020 r.,
 4. Zasadami programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ z dnia 6 października 2016 r.
 5. Innymi dokumentami określającymi zasady tworzenia programów rewitalizacyjnych.

2.   Do zadań Wykonawcy należy:

 1. Przeprowadzenie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego ( OZ ) i obszaru rewitalizacji ( OR ) oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów i możliwych potencjałów. Diagnoza powinna łącznie objąć kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno – funkcjonalne, techniczne, środowiskowe. Diagnoza powinna obejmować wszystkie sołectwa Gminy Kotlin i opierać się o aktualne dane jakościowe i ilościowe z uwzględnieniem zachodzących trendów badanych zjawisk. W przypadku braku jakichkolwiek danych w określonym temacie, Wykonawca będzie zobowiązany do ich zebrania we własnym zakresie. Raport z diagnozy wraz z poszczególnymi analizami przedstawionymi kartograficznie a także projekt uchwały w sprawie wyznaczenia OZ i OR Wykonawca przedkłada Radzie Gminy,
 2.  Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy na OR,
 3. Zaangażowanie społeczności lokalnej do tworzenia Programu tak, aby różne grupy interesariuszy mogły współdecydować o kształcie obszaru rewitalizowanego na każdym etapie tego procesu. Wykonawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie konsultacji społecznych wprowadzających w temat rewitalizacji oraz zobowiązany jest do zredagowania informacji podsumowującej po każdej  form konsultacji,
 4. Organizacja szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w Kotlinie w zakresie realizowanego przez Wykonawcę zadania,
 5. Przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców, przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kotlinie – na próbie minimum 150 osób. Kwestionariusz ankietowy musi zostać przedłożony do akceptacji Zamawiającego co najmniej na 7 dni przed przystąpieniem do przeprowadzenia ankiety. Wykonawca sporządza ankiety. Wykonawca sporządza informację podsumowującą po wykonaniu badania ankietowego,
 6. Promocja projektu – tj. 2 artykuły w prasie lokalnej na różnych etapach realizacji zadania,
 7. Organizacja konferencji podsumowującej projekt oraz aktywne uczestnictwo w niej

( prelekcja z zakresu wykonywanego zadania ),

 1. Wykonanie streszczenia  dokumentu w języku niespecjalistycznym, zawierające najważniejsze elementy przedstawione w opracowanym Programie Rewitalizacji: wizje, cele, zadania, obszary wraz z ich charakterystyką. Całość nie dłuższa niż 15 stron, wzbogacona zdjęciami, mapami, wykresami. Streszczenie powinno być przygotowane w sposób umożliwiający zlecenie masowego wydruku. Format elektroniczny,
 2. Powołanie Komitetu ds. Rewitalizacji – Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opracowania zasad wyznaczania składu i regulaminu funkcjonowania Komitetu,
 3. Przygotowanie mapy do celów projektowych na pozyskanych przez siebie podkładach geodezyjnych ( aktualna mapa zasadnicza lub ewidencyjna ), a także innych załączników graficznych niezbędnych w procesie opracowania Programu, zgodnie  z ustawą o rewitalizacji i Wytycznymi.
  1. Minimalny zakres Programu określają Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do tych zapisów przy opracowaniu Programu.
  2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Lokalny Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej WRPO, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag w/w Instytucji.
  3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej do tworzenia Programu tak, aby różne grupy interesariuszy mogły współdecydować o kształcie obszaru rewitalizowanego na każdym etapie tego procesu ( diagnozowanie, wdrażanie, monitorowanie, zgodnie z ustawą o rewitalizacji.
  4. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z Radnymi Gminy Kotlin oraz podmiotami działającymi na obszarach zdegradowanych, a także prezentacji projektu Programu do uchwalenia na sesji Rady Gminy Kotlin.
  5. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
  6. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu wraz z załącznikami graficznymi w formie papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej – edytowalnej i nieedytowalnej.
  7. W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji Wykonawca w terminie 7 dni dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do dwukrotnej aktualizacji dokumentu wykonanej nieodpłatnie, każda następna aktualizacja będzie przedmiotem kolejnego zlecenia.
  8. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.
  9. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia harmonogramu prac nad Programem w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.
  10. Wykonawca sporządzi niezbędne projekty decyzji, zarządzeń lub uchwał, formularzy ankiet oraz innych pism wynikających z toku realizacji zamówienia.
  11. Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu powinny zostać oznakowane zgodnie z wytycznymi zapisanymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
  12. Wykonawca wyznaczy osobę do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym.

II. Termin wykonania zamówienia: 31 sierpnia 2017 r graniczna data, do której Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletny, wolny od wad prawnych i formalnych Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kotlin na lata 2017-2023  wraz z uzasadnieniem projektu uchwały w sprawie jego przyjęcia.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

III. Warunki płatności:

Zamawiający nie przewiduje podziału realizacji zamówienia na etapy.

Termin płatności ustala się na 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół zdawczo – odbiorczy.

 

IV Kryteria oceny ofert:

Oferty, które spełnią warunki udziału w postępowaniu, będą ocenione w oparciu o następujące  kryteria:

CENA - znaczenie 80 %

TERMIN WYKONANIA –  znaczenie 20 %

Opis sposobu obliczania ceny:

Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny w rozbiciu na poszczególne zadania, zgodnie z wzorem  zapytania ofertowego, a także do podania ceny całkowitej za całość zamówienia- która to suma podlegać będzie ocenie Zamawiającego.

Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najniższej x 80 %

Cena ofert badanej

TERMIN WYKONANIA – sposób przyznawania punktów

 1. Oferta z terminem wykonania do dnia 31 sierpnia 2017 r.  otrzymuje 0,00 pkt.
 2. Oferta z terminem wykonania do dnia  14 sierpnia 2017 r. otrzymuje 20,00 pkt.
 3. Oferta Wykonawcy deklarującego termin wykonania dłuższy jak 31.08.2017 r. zostanie odrzucona.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów za poszczególne kryteria.

Najkorzystniejsza oferta = punkty za „ cenę „ + punkty za „ termin wykonania  „

Ocenie podlegać będzie wartość brutto zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę tj. taką, która otrzyma najwyższą ilość punktów, wyliczoną na podstawie wyżej przedstawionego wzoru.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełnią łącznie dwa z poniższych warunków:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania podobnych dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Za spełnienie tego warunku uważa się wykonanie  dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (studium uwarunkowań, plan rozwoju lokalnego, strategie rozwoju, plan odnowy miejscowości, program rewitalizacji  inne programy sektorowe związane z planowaniem i rozwojem jednostek samorządowych ),

2. zapewni udział eksperta ds. rewitalizacji przy pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Ekspert ds. rewitalizacji to osoba, która jest autorem lub współautorem minimum jednego programu rewitalizacji. Pod pojęciem rewitalizacji Zamawiający rozumie lokalny, miejski  program rewitalizacji przyjęty uchwałą rady.

VI. Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznie, w sposób czytelny.
 2. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 3. Przy ocenie Wykonawcy będzie brane pod uwagę kryterium oceny ofert, pod warunkiem spełniania wszystkich warunków brzegowych wymienionych w niniejszym zapytaniu.
 4. Cena podana przez Wykonawcę powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, bez których realizacja ta byłaby niemożliwa.
 5. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 6. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

1. Irena Antczak – Skarbnik Gminy, email skarbnik@kotlin.com

2. Zdzisława Kasprzak – inspektor, email inwestycje@kotlin.com

tel. 62 740 5481, fax 62 7405482

 1. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć do dnia 8 marca 2917 r.  do godz. 15:00  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kotlinie, ul. Powstańców Wlkp. 3,

63-220 Kotlin – pokój nr 10 lub przesłać pocztą na w/w adres.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w dowolnym momencie bez podania przyczyn.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów za pośrednictwem pism.

W załączeniu:

1.Formularz ofertowy

 

                                                                                           

Wójt Gminy Kotlin
obywatel gov
punkty pomocy w problemach społecznych
Biblioteka Kotlin
Dom Kultury
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
PUP w Jarocinie
WUW
ZGW
SGiPW
Samorząd
WKU
Krajowa mapa zagrożeń
Licznik odwiedzin: 422781
Urząd Gminy Kotlin, Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin, pow. jarociński, woj. wielkopolskie tel.: 62 740 54 81, fax: 62 740 54 82, email: ug@kotlin.com NIP: 617-11-04-695
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI